Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

MỜI ĐỌC "HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH".

THỤY KHUÊ: NÓI CHUYỆN VỚI GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

https://docs.google.com/file/d/1o5NeqNLJrgr0Lnfw4SNtaZ7KnDdVJsM7sLuijHp0vEMUibF6ZBg3qctrWf9B/edit?pli=1


HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH


https://docs.google.com/file/d/1_eMyQY3eclhgAhk7tPWy0ZHpp0-RaAayFXiKCRlpOxmPFQQuJ3RCaUdm-7-W/edit(Trích hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh. Trang 130)- Còn chuyện xuất dương của Hồ Chí Minh? Có phải lần đầu tiên ra
nước ngoài là đi Pháp từ cảng Nhà Rồng?

Anh Nguyễn Nguyên (tức Nguyễn Ngọc Lương), một cán bộ tình báo cao cấp của ta, cho tôi biết, Nguyễn Tất Thành lần đầu ra nước ngoài là sang Trung Quốc theo đường dây của Phan Bội Châu. Tất Thành đóng vai một người bán nước mắm, từ Nghệ An ra – giao liên là cô Chu Bích Viêm, tức bà Cả Chính (Nguyễn Nguyên đã gặp bà Cả Chính). Cơ sở cách mạng của Phan Bội Châu ở Hải Phòng lúc bấy giờ là hai cô Nhung và Sâm. Còn cơ sở ở Móng Cái là hai cô con gái ông Ký nhà đoan tên là Yến và Nhạn.
Bà Cả Chính đã từng đưa Nguyễn Tất Thành qua Hải Phòng, Móng Cái, sang Trung Quốc gặp Lý Đông A ở Liễu Châu.
Hồi ấy, ở Việt Nam chưa có phong trào cộng sản.


Sau này, cụ Nguyễn Sinh Sắc mới nhờ cụ Phan Chu Trinh bảo lãnh cho

Nguyễn Tất Thành đi Pháp.


- Còn chuyện đường lối cách mạng của Hồ Chí Minh?


Theo Hà Huy Giáp, người đầu tiên phê phán Nguyễn ái Quốc có khuynh

hướng dân tộc chủ nghĩa là Trần Phú. Ông Đào Phan cung cấp cho tôi một tài

liệu: khi thành lập đảng Cộng sản Việt Nam ở Hồng Kông, Nguyễn ái Quốc có

đưa ra một văn bản gọi là chính cương vắn tắt, phân tích tình hình giai cấp sát

với thực tế Việt Nam, nhất là về giai cấp địa chủ (chế độ công điền khiến địa

chủ không phát triển được, vì thế địa chủ ở Việt Nam có thể phân hoá được).

Staline bèn phái Trần Phú về nước, vất chính cương của Nguyễn ái Quốc đi,

thay bằng luận cương Trần Phú đã được đóng dấu ở Mạc Tư Khoa và đặt tên

đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương. Staline còn chủ trương vô hiệu hoá

Nguyễn ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam.

Xem chừng Hồ Chí Minh thích tam dân chủ nghĩa của Tôn Dật Tiên

hơn. ông từng dịch cuốn Tam dân chủ nghĩa hồi bị giam ở nhà tù Quảng Tây,

Trung Quốc. Và “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” chính là khẩu hiệu cách mạng

của Tôn Trung Sơn.


Lại có chuyện này: Nguyễn Hữu Đang có lần nói với Hoàng Ngọc Hiến:

Sau cách mạng tháng Tám, Hồ Chí Minh có nói với Đang: Bảo Đại nó thoái vị

sớm quá! ý ông muốn Bảo Đại cứ tiếp tục làm vua để có thể thành lập ở Việt

Nam chính thể quân chủ lập hiến mà ông cho là thích hợp hơn với nước mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét