Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

VI KHUẨN HANSEN


DANH SÁCH THỈNH NGUYỆN THƯ GỞI TỔNG THỐNG HOA KỲ

https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH

VI KHUẨN HANSEN. TƯỞNG NĂNG TIẾN

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1VntKjWeJaEJh_ZVjmZ5W9F5sC9oKv4llNBppsK7GPN7HU4-GlJZ4GHmR4pjN

ĐẠI CHIẾN LƯỢC CỦA MỸ TRONG MÔT KỶ NGUYÊN ĐẦY BIẾN ĐÔNG. ZBIGNIEW BRZEZINSKI.

FOREIGN AFFAIRS JAN/FEB 27-1- 2012


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=10ilwB7kgtuFJeIc-rNCMLeZO6F0xGadzyvUJ2Oe2QIIP10CoarYm7leT0YW0

CHỨC NĂNG NGÂN HÀNG. NGUYỄN XUÂN NGHĨA

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1qCFdqx1SXxaamitKoKNTe3mCTwynG9f9GOgwgS18RwGuNe8Cf6KhpIayXPq1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét