Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

President Obama Commemorates the Vietnam War

President Obama Commemorates the Vietnam War


President Obama speaks at a ceremony commemorating the 50th anniversary of the Vietnam War. May 28, 2012.

http://youtu.be/iqLrb3-NiO4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét