Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Chính đề Việt Nam TÙNG PHONG (NGÔ ĐÌNH NHU)

Chính đề Việt Nam

TÙNG PHONG (NGÔ ĐÌNH NHU)


https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzaUppeDFSRThwSEU/edit?usp=sharing


LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Nhà xuất bản HÙNG VƢƠNG hân hạnh giới thiệu với quý độc giả cuốn “CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM”
Đựợc tái bản lần đầu tiên tại hải ngoại. Tập tài liệu nghiên cứu này do một nhóm chiến sĩ trong bộ phận nghiên cứu chính trị của Đệ Nhất Cộng Hòa soạn thảo để kính tặng các chiến sĩ vô danh của cộng đồng quốc gia Việt Nam. Cuốn sách này đã đƣợc xuất bản vào thời đệ Nhị Cộng Hòa, nhưng chỉ lƣu hành giới hạn trong tầng lớp cán bộ lãnh đạo.
Khi đƣợc đọc một phần cuốn sách này, chúng tôi đã bị lôi cuốn, say mê và chúng tôi cảm thấy bừng dậy trong chúng tôi một phấn khởi lạ lùng, chúng tôi không diễn tả đƣợc rõ ràng, nhƣng chúng tôi đã tự hỏi, phải chăng đó là hồn thiêng sông núi đã ấp ủ trong lòng chúng tôi từ khi mới ra đời, và bây giờ mới có dịp bừng dậy.
Sách mở đầu bằng một lời vắn tắt của một đại văn hào Nhật Bổn, Đức Phú Tô Phong, nói rằng: “Một dân tộc hùng cường là một dân tộc giàu Chiến Sĩ Vô Danh.” Phải chăng tác giả muốn ngụ ý rằng dân tộc Việt Nam cũng là một dân tộc hùng cƣờng vì dân tộc Việt Nam cũng giàu Chiến Sĩ Vô Danh?
Thật đúng vậy, xét trong lịch sử nƣớc nhà, dầu nƣớc ta đất hẹp dân nghèo, sống sát cạnh những nước khổng lồ, đất rộng dân đông, phía Bắc là Trung Hoa, phía Nam là Ấn Độ, biết bao phen bị xâm lăng, mà với chí quật cƣờng của các chiến sĩ vô danh trƣớc khi trở thành anh hùng dân tộc, đã đánh đuổi được kẻ xâm lăng để cứu nƣớc và dựng nƣớc.
Những TRẦN HƯNG ĐẠO, LÝ THƯỜNG KIỆT, LÊ LỢI, NGUYỄN HUỆ v.v... chỉ là những
ngọn sóng mà chúng ta trông thấy đƣợc. Dưới các ngọn sóng ấy còn âm ỉ một sức mạnh vô song, tuy âm thầm lặng lẽ mà bền bỉ kiên trì để thúc đẩy cho các ngọn sóng lên cao. Chính đó là sức mạnh của các chiến sĩ vô danh, đó chính là gia tài của Dân Tộc.
Các nhà nghiên cứu đã căn cứ vào truyền thống hào hùng của các dân tộc mà họ gọi là “các giá trị tiêu chuẩn” của các dân tộc ấy để thấy trƣớc bƣớc đƣờng tiến tới của họ về sau.
Xin lấy một vài thí dụ điển hình: Giá trị tiêu chuẩn của Nga Sô là trụ vào nền văn hóa phong phú “La, Hy” cho nên nếu họ có dùng đƣờng lối độc tài sắt máu của cộng sản để chống lại áp lực của các nước phương Tây khác, thì họ chỉ dùng đƣờng lối sắt máu cộng sản như là một phương tiện giai đoạn. Không chóng thì chầy dân tộc Nga sẽ trở về với các giá trị cổ truyền “La, Hy”. Nước Trung Hoa bị văn minh kỹ thuật Tây phƣơng kiềm chế nên đã dùng đƣờng lối tranh đấu cộng sản để mong thoát ra khỏi vòng phong toả, nhƣng nền đạo lý cổ truyền Khổng Mạnh đông phƣơng không thể dung nạp đƣờng lối cộng sản lâu dài và sẽ không để cho cộng sản xích hóa Trung Hoa, trái lại cộng sản sẽ bị “Trung Hoa hóa” như lời của đại văn hào Cố Hồng Phong tiên đoán cách đây hơn bốn chục năm và gần hơn đã đƣợc Mao Trạch Đông xác nhận, rằng việc sử dụng đƣờng lối cộng sản chỉ là phuơng
tiện giai đoạn, để dân tộc họ qua khỏi đoạn đƣờng bị kiềm tỏa và bị uy hiếp của Tây phƣơng.
Bây giờ hãy nhìn về Nhật Bổn là nước có một hoàn cảnh như nƣớc Việt Nam chúng ta trước kia, cũng bị văn minh Tây phƣơng vây hãm và uy hiếp, nhƣng vua quan Nhật Bổn đã sáng suốt mở cửa đón nhận văn minh kỹ thuật Tây phƣơng để dùng kỹ thuật Tây phƣơng chống lại các áp lực Tây phương, cho nên họ đã thành công trong việc phát triển dân tộc họ. Họ đã đƣa đƣợc dân tộc họ từ một nƣớc kém mở mang, chỉ hƣởng thụ văn minh, lên một nƣớc phát triển hùng mạnh, được dự phần đóng góp các tinh hoa dân tộc Phù Tang vào văn minh nhân loại. Trong lúc Nhật Bổn mở rộng cửa đón nhận văn minh Tây phƣơng thì Vua Quan nƣớc ta cũng nhƣ Trung Hoa “bế quan tỏa cảng” để giam hãm dân tộc mình trong cảnh nghèo nàn lạc hậu?
Trung Hoa bây giờ đã tỉnh mộng, đã thấy rằng đường lối độc tài sắt máu không còn thích hợp và đang theo đà tiến hoá của nhân loại, và cũng nhƣ Nga Sô, sẽ bỏ đƣờng lối sắt máu độc tài để trở về với văn minh nhân loại là bảo đảm hạnh phúc cho con ngƣời.... Vì chính hạnh phúc của Con Ngƣời (Personne Humaine) mới là cùng đích của Xã Hội, của cuộc đời; Xã Hội chỉ là khung cảnh, là phương tiện để gây hạnh phúc đích thực cho con Ngƣời.
Việt Nam, một dân tộc bất hạnh đã phải đứng chịu trận để các lực lƣợng, cả tƣ tƣởng văn hóa lẫn võ lực quân sự, từ quá khứ xa xƣa đến thời hiện tại, khi đi từ Tây sang Đông, từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam và từ Nam lên Bắc, đã dừng lại trên mảnh đất nhỏ bé này để dày xéo, nhào nặn, làm đủ tội tình, kể cả đặt ách thống trị hà khắc lên dân tộc chúng ta. Trong cái không may đó đã cho dân tộc chúng ta một cái may to lớn hơn là nhờ ở vị trí Ngã Tƣ đƣờng Di Dân Quốc Tế đó mà dân Việt Nam đã phải cố gắng hết mình để trƣờng tồn. Nhờ sức cố gắng âm thầm lặng lẽ nhƣng dẻo dai kiên trì, liên tục truyền từ đời nọ sang đời kia, để tạo cho dân tộc một sức chịu đựng dẻo dai vô tận và một ý chí quật cƣờng dũng mãnh. Ngày nay sức chịu đựng bền bỉ, sức cố gắng kiên trì và ý chí quật cường dũng mãnh đã thành gia sản truyền thống của dân tộc.
Các bậc Cha Anh đã chứng minh sự kiện đó khi được cơ hội tiếp xúc với các dân tộc Âu Châu trong các trường Đại Học danh tiếng và bây giờ các con cháu chúng ta cũng đang chứng minh điều đó trong các trƣờng Đại Học danh tiếng của Hợp Chủng Quốc. Các Chiến Sĩ Vô Danh của cộng đồng dân tộc đang khắc khoải, đang lo lắng cho tiền đồ tổ quốc hãy để ý đến điểm này để vững tin vào tương lai huy hoàng của Việt Nam. Tùng Phong đã có lý khi nói rằng mục đích cuối cùng không phải là Độc Lập hay Thống Nhất Quốc Gia, mà chính là “PHÁT TRIỂN DÂN TỘC”.
Cuốn CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM đã đặt nước Việt Nam cùng các nước khác trên thế giới trong bối cảnh cách đây hơn 30 năm ròng. Các diễn biến tại các nước đã tuần tự xảy ra nhƣ đã tiên liệu để chứng minh giá trị chính xác của các công trình nghiên cứu.
Tình hình Việt Nam cũng đã xét đến trong bối cảnh hồi đó, những khó khăn đƣợc đề cập đến đã tuần tự diễn biến và vẫn còn là những khó khăn của ngày hôm nay.
Hướng đi để có thể phát triển dân tộc, đã đƣợc phác họa, tuy rất đại cƣơng; nhƣng các nét chính yếu cũng đủ chính xác và hữu hiệu để thế hệ chúng ta hôm nay, cả già lẫn trẻ, có thể dùng làm mực thước để đưa dân tộc ta từ hoàn cảnh đen tối, mịt mù, đến cảnh sáng lạn rực rỡ để đóng góp phần tinh hoa của mình vào nền văn minh huy hoàng của nhân loại đang trên đà tiến triển.
Chúng tôi kỳ vọng, khi tái bản cuốn sách nghiên cứu công phu này, vào sự thành công của các Chiến Sĩ Vô Danh của cộng đồng quốc gia, mà quốc gia là gồm tất cả các tầng lớp nhân dân từ cực HỮU đến cực TẢ.
Chúng tôi cũng hy vọng rằng các chiến sĩ vô danh của Đệ Nhất Cộng Hoà, đừng vì mặc cảm tuổi tác hay hoàn cảnh khắc nghiệt mà bỏ lỡ cơ hội để thực hiện các chƣơng trình lớn lao đã phải bỏ dở dang với cái chết tức tưởi của Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM.
Nhà xuất bản Hùng Vương đặt nhiều kỳ vọng vào các Chiến Sĩ Vô Danh của cộng đồng dân tộc, cả các bậc tiền bối lẫn các bạn hậu sinh.
Kính cáo.
Nhà xuất bản Hùng Vương
Los Angeles

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét