Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Ủy-Ban Lãnh-Đạo Lâm-Thời VNCH: PHẢN-BIỆN TÀI-LIỆU CỦA TRUNG-QUỐC VỀ SỰ HIỆN-DIỆN CỦA GIÀN KHOAN HYSY 981 TRONG VÙNG BIỂN VIỆT-NAM

Ủy-Ban Lãnh-Đạo Lâm-Thời VNCH: PHẢN-BIỆN TÀI-LIỆU CỦA TRUNG-QUỐC VỀ SỰ HIỆN-DIỆN CỦA GIÀN KHOAN HYSY 981 TRONG VÙNG BIỂN VIỆT-NAM


https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzN1JLWDY3UzFOdjQ/edit?usp=sharing

Ủy-Ban Lãnh-Đạo Lâm-Thời VNCH

6433 Northanna Drive, Springfield, VA 22150, U.S.A.
Tel: 703-971-9178 – E-mail: RVNleadcom@gmail.com

PHẢN-BIỆN TÀI-LIỆU CỦA TRUNG-QUỐC VỀ SỰ HIỆN-DIỆN CỦA GIÀN KHOAN HYSY 981 TRONG VÙNG BIỂN VIỆT-NAM

REPUBLIC OF VIETNAM PRO-TEMP LEADERSHIP COMMITTEE: A REBUTTAL TO CHINA’S POSITION PAPER ON THE PRESENCE OF THE HYSY 981 DRILLING RIG IN VIETNAMESE WATERS Position of China CNOOC’s HYSY 981 drilling rig in Vietnamese waters

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzVWxtUnBLTnpPNlE/edit?usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét