Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Pope Francis's third day in Washington, D.C.

Pope Francis's third day in Washington, D.C.

Sep 24, 2015
On his third day in the District, the pope speaks to Congress at 10:00 a.m., visits St. Patrick's Catholic Church at 11:15 a.m., and leaves for New York at 4:00 p.m.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét