Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

President Obama Welcomes President Xi and Madame Peng Liyuan to the White House

President Obama Welcomes President Xi and Madame Peng Liyuan to the White House 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét