Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NHIỄM MẶN VÀ CÁC NỖ LỰCVietnam’s drying delta

Salt of the earth

Bad weather and bad policy aggravate an awful drought

( Song ngữ Anh-Việt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét